Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

Nội dung:

(Theo Quyết định số 70/QĐ-UBND-TL ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bí thư Tỉnh làm Trưởng ban, gồm 30 thành viên.

2. Ban Chỉ đạo tham mưu Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

a) Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025:

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm bao gồm các nội dung: kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ.

- Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện phù hợp với kế hoạch xây dựng nông thôn mới chung của Tỉnh.

- Tổ chức huy động các nguồn lực, lồng ghép nội dung của Chương trình khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 20251 vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

b) Về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Chỉ đạo, điều hành, giám sát và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án.

- Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

c) Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm bao gồm các nội dung: kế hoạch về huy động nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ.

- Tổ chức triển khai; giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn Tỉnh.

- Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

d) Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể:

- Phê duyệt kế hoạch giai đoạn 05 năm và hằng năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; bao gồm các nội dung: kế hoạch về huy động nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ.

- Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

- Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

3. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

3.1. Vị trí, chức năng

a) Văn phòng Điều phối thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

b) Văn phòng Điều phối có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch 6 tháng, năm trình Ban Chỉ đạo ban hành; tổ chức theo dõi, giám sát, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; tiến độ thực hiện hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, để báo cáo Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, để báo cáo Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

đ) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban.

e) Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

g) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

3.3. Tổ chức Văn phòng Điều phối

a) Chánh Văn phòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

b) Phó Chánh Văn phòng: - 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. - 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách là công chức, viên chức do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biệt phái đảm nhiệm.

c) Thành viên chuyên trách: 07 công chức, viên chức do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biệt phái từ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang làm việc chuyên trách (số lượng này không tính 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách). Trong trường hợp cần thiết Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể biệt phái thêm một số công chức, viên chức sang làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối.

d) Thành viên kiêm nhiệm 07 công chức gồm: 02 công chức thuộc Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 01 công chức thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, 01 công chức thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 01 công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 công chức thuộc Sở Tài chính, 01 công chức thuộc Sở Công Thương do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công. Tuỳ theo tính chất, nội dung công việc, các thành viên Ban Chỉ đạo được quyền phân công công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đến làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Điều phối trong thời gian nhất định.

3.4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí thực hiện hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo kế hoạch tài chính của Ban Chỉ đạo hàng năm và theo các quy định của pháp luật.

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu