Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

Chi tiết bài viết TIN HOAT DONG

Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 83/UBND-KT ngày 02 tháng 02 năm 2021 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành Tỉnh, căn cứ chức năng quản lý nhà nước, chủ động rà soát, bổ sung hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (tại Quyết định số 379/QĐ-UBND-HC ngày 17/4/2017), Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 (tại Quyết đinh số 1287/QĐ-UBND-HC ngày 22/10/2018), Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (tại Quyết đinh số 1217/QĐ-UBND-HC ngày 18/10/2019) và Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (tại Quyết đinh số 1281/QĐ-UBND-HC ngày 30/10/2019) đảm bảo phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành để áp dụng thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và điều kiện thực tế, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ các huyện, xã thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, tiếp tục tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021.

Riêng Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, cũng như vẫn áp dụng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh giải quyết kịp thời./.

Nguồn: Công văn số 83/UBND-KT.

Nguyễn Hưng

Văn phòng Điều phối tỉnh