Xuất bản thông tin

null Xây dựng nông thôn mới, Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Chi tiết bài viết TIN HOAT DONG

Xây dựng nông thôn mới, Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 19/5/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã họp để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh được nghe báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025, dự thảo Tờ trình Ban cán sự Đảng trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và dự thảo Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ảnh: ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp (ảnh tư liệu)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị: lãnh đạo các sở, ngành Tỉnh phụ trách tiêu chí NTM rà soát, đánh giá sâu, đầy đủ các hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch khắc phục những tồn tại hiện nay. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành quy chế phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tỉnh uỷ viên phụ trách các xã, huyện trong xây dựng nông thôn mới và rà soát lại chính sách liên quan để có đánh giá, đề xuất phù hợp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hơn nửa công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cộng đồng dân cư. Riêng, các địa phương, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác duy trì và nâng chất các tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, yêu cầu mỗi địa phương phải xây dựng lộ trình, kế hoạch kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.

Ảnh: Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lê Quốc Phong

phát biểu kết luận, chỉ đạo tại cuộc họp (ảnh tư liệu)

Đối với Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Lê Quốc Phong yêu cầu rà soát, bổ sung đánh giá kết quả đạt được của Đề án trong 05 năm qua dựa trên cơ sở những phần việc Đề án đã đặt ra, những kiến nghị chính sách đối với Trung ương; làm rõ những mô hình hiệu quả Đồng Tháp làm được. Những nhiệm vụ trọng tâm trong 05 năm tới phải bám sát nền tảng các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và khung Đề án cũ; đánh giá các dự báo, tình hình mới về khả năng sửa Luật đất đai, tình huống dịch bệnh Covid-19, quan điểm An ninh lương thực của ngành nông nghiệp, tiếp cận khả năng ban hành các chính sách mới cho Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn cũng như xác định lại các ngành hàng chủ lực, ngành hàng cần quan tâm tạo động lực phát triển, chú trọng liên kết vùng giữa các huyện.

Theo đó Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu việc thành lập nhóm tư vấn cho Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ chức toạ đàm về Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vào cuối tháng 6/2021 để lắng nghe ý kiến chuyên gia, tham mưu cho Tỉnh uỷ có kết luận về nội dung này.

Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu củng cố và duy trì các xã NTM hiện có; tổ chức kiểm tra và yêu cầu địa phương tập trung duy trì nâng chất để có cảnh báo ban đầu. Cuối năm 2021, tổ chức kiểm tra lại một vài địa phương đánh giá kết quả việc duy trì nâng chất tiêu chí NTM theo yêu cầu để có giải pháp khắc phục phù hợp. Giao từng sở, ngành tỉnh phải rà soát lại hiện trạng các tiêu chí được phân công, xác định rõ nguồn lực đầu tư và giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu đặt ra trong 05 năm tới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vào cuộc cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đối với kinh tế tập thể, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo, trong đó tập trung đánh giá lại sự đóng góp của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp thoát nghèo, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân; phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt, những khó khăn, vướng mắc cần phân tích cụ thể để có giải pháp khắc phục.

Nguyễn Hưng